Săn Gold 
• Bản đồ Thảo Nguyên Gold  ( di chuyển tại chợ đen )
 

Quái Vật 
• Bản đồ Chiến Trường huyền thoại ( di chuyển tại chợ đen )
• Đá tái tạo  
• Ngọc cấp 6  
• NL cường hóa set 60 
• Bản đồ Chiến Trường Máu Lạnh ( di chuyển tại chợ đen )
• Ngọc ring 
• Ngọc nón 
• Bản đồ Biên giới D-Water ( Đồi Rồng) 
• Set trang bị cấp 60 
• Áo choàng thần thánh  
• Búa khảm thường 
• Bùa an toàn 
 

BOSS 
A. Mini Boss
1 . Hầm Mộ Linh Thiêng 3 ( Kimuraku ) và Cs1 ( Seraphin )  ( delay 12 tiếng )
+ Ngọc thuộc tính 1
+ Speed 1 vũ khí  
+ Speed 1 chân 
2. BOSS  Vũ Khí Vàng ( Tại Thảo Nguyên Gold ) ( delay 6 tiếng )
+  Vũ khí 59 
+ Đồng may măn cấp 5
+ Speed 1 chân 
+ Hấp thụ 5
+ Nguyên liệu cường hóa .
B .Big Boss 
1. Thần Chiến Tranh Ares   ( Chiến trường huyền thoại ) ( 12 tiếng ) 
2. Tiên Nữ Naiad ( Chiến trường máu lạnh ) ( 12 tiếng )
3. Chúa tể Âm Phủ Hades ( Đồi rồng D-Water ) ( 12 tiếng )

+ Đá nâng cấp set ( Chỉ dùng cho set level 60 ). Giữ lại tất cả . ( Max cấp 3 )
+ Đá nâng cấp vũ khí 59 lên vũ khí 60 .
+ Ngọc thuộc tính cấp 1 tăng cường .
+ Ring Club  
+ Speed 2 vũ khí 
+ Ngọc hoàn hảo 3 
+ Ngọc speed 1 vũ khí  
+ Ngọc speed 1 chân 
 

 
CHÁT VỚI SHAIYA CLUB