Thời gian hồi sinh có thể sẽ chậm hoặc sớm hơn 1 giờ, 

 

Tên Boss Chết Lúc Hồi Sinh Lúc Người Giết Còn Lại
Vũ Khí Vàng 22-04-2018 19:13 23-04-2018 01:13 NoName 02:23:09
Thần Chiến Tranh Ares 22-04-2018 14:28 23-04-2018 02:28 ZzBụizX 03:37:45
Tiên Nữ Naiad 22-04-2018 11:34 22-04-2018 23:34 NoName 00:44:16
Chúa Tể Âm Phủ Hades 22-04-2018 11:42 22-04-2018 23:42 ZzBụizX 00:51:46
Kimuraku 22-04-2018 15:50 23-04-2018 03:50 NoName 04:59:59
Thần Serafim 22-04-2018 12:17 23-04-2018 00:17 Sjr 01:26:24

 

Thời gian hồi sinh có thể sẽ chậm hoặc sớm hơn 1 giờ, 

 

 
CHÁT VỚI SHAIYA CLUB