Thời gian hồi sinh có thể sẽ chậm hoặc sớm hơn 1 giờ, 

 

Tên Boss Chết Lúc Hồi Sinh Lúc Người Giết Còn Lại
Vũ Khí Vàng 23-02-2018 16:38 23-02-2018 22:38 zĐôRêMon 01:31:19
Thần Chiến Tranh Ares 23-02-2018 10:46 23-02-2018 22:46 DestinyXXX 01:39:52
Tiên Nữ Naiad 23-02-2018 10:38 23-02-2018 22:38 DestinyXXX 01:31:30
Chúa Tể Âm Phủ Hades 23-02-2018 09:02 23-02-2018 21:02 zRio Đã Đến Giờ
Kimuraku 23-02-2018 10:39 23-02-2018 22:39 ZzKSTzZ 01:32:45
Thần Serafim 23-02-2018 11:07 23-02-2018 23:07 zRio 02:00:35

 

Thời gian hồi sinh có thể sẽ chậm hoặc sớm hơn 1 giờ, 

 

 
CHÁT VỚI SHAIYA CLUB